Vedtægter

VEDTÆGTER KORSØR IF2018

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Korsør IF2018, forkortet KIF2018
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Slagelse kommune, med virke i Korsør
Stk. 3 Foreningen er medlem af DIF, DBU og DGI

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er:

a) Engagere børn, unge og voksne med henblik på at deltage aktivt
i foreningslivet.
b) Styrke sundhedsfremmende tiltag og socialt liv
c) Styrke sammenhold og fællesskab på tværs af alder og
idrætsgrene

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Med udgangspunkt i KIF2018´s formål, kan enhver som ønsker at arbejde for disse, optages som medlem.

Stk.2 Medlemmer kan enten optages som aktivt eller passivt medlem. Passive medlemmer har dog først stemmeret på
generalforsamlingen efter 3 måneders medlemskab.
Stk. 3 Foreningen ønsker at bestå af både børn, unge og seniorer
Stk. 4 Medlemskab sker fortrinsvis via foreningens hjemmeside eller ved
direkte henvendelse. Medlemskab er først gyldigt efter indbetalt
kontingent. Der opgives navn, adresse, mailadresse og fødselsdato
ved indmeldelse.

Stk. 5 Udmeldelse sker skriftligt via foreningens hjemmeside eller ved
direkte henvendelse og er gældende fra udgangen af et kvartal.

Stk. 6 Kontingentet fastsættes og vedtages på foreningens generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for sæson/pr.
halvår
Kontingent restance medfører at medlemmet mister sine rettigheder
i forhold til træning, kamp, opvisning mv.

Stk. 7 Det er den til enhver tid valgte bestyrelse, der fastsætter
foreningens regler. Ligesom denne beslutter konsekvensen, hvis
disse ikke overholdes.
Eksklusion af medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan kun
finde sted ved en enig bestyrelsesbeslutning.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen
af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til alle medlemmer, og via sociale medier. Ved annonceringen
angives dagsorden i flg. vedtægterne.

Stk. 3 Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer på 16 år eller derover eller forældre/værge til
ungdomsmedlemmer, der ikke er fyldt 16 år, som senest på
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
Forældre der selv er aktive eller passive medlemmer kan således
både have en egen stemme og en forældrestemme til et aktivt eller
passivt ungdomsmedlem under 16 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og kun ved personligt
fremmøde.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde flg. punkter:
1) Valg af stemmetæller
2) Valg af dirigent og referent
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) Valg af formand i lige år
9) Valg af kasserer i ulige år
10)Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11)Valg af revisor eller 2 bilagskontrollanter
12)Eventuelt

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde
senest ved udgangen af januar før afholdelse af generalforsamling.
Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen

Stk. 7 Afstemning på generalforsamling sker efter simpelt flertal (en over halvdelen) og ved håndsoprækning
Der anvendes skriftlig afstemning efter begæring af blot en
stemmeberettiget mødedeltager
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning efter simpelt
flertalsmetoden.

Stk. 8 Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i
bestyrelsen finder det nødvendigt og kan afholdes når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt fremsætter en begrundet anmodning til
formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger
efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Indkaldelsesfristen til denne er 2 uger.

§ 6 Foreningens ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse
Alle valg er for en 2-årig periode. Formand på lige år og kasserer på
ulige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 2 personer på lige år og
øvrige på ulige år.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter, formål og vision.

Stk. 3 Senest 7 dage efter nyvalg til bestyrelse afholdes konstituerende
møde, hvor poster fordeles. Alle poster gælder frem til næste
generalforsamling.

Stk. 4 Forretningsorden bestemmes af bestyrelsen
Stk. 5 Dagsordner, referater mv offentliggøres til medlemmerne via hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt møde

Stk. 6 Korsør IF2018 har tegnet både bestyrelsesansvarsforsikring og
netbankforsikring. Foreningen er forpligtet til at sørge for fornyelse
af disse rettidigt.

§ 7 Regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele den samlede
bestyrelse og der kan ikke optages lån/udbetales beløb på mere end
kr. 25.000 uden godkendelse af generalforsamling og underskrift af
2 vitterlighedsvidner

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun ændres med 2/3 flertal på
generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af
dagsordenen. Ændringer træder i kraft fra den generalforsamling de er vedtaget på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være
ordinær

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i henhold til foreningens formål §2, stk. 1

§ 11 Datering
Stk. 1 Således vedtaget på stiftende generalforsamling, Korsør d.

13.08.2018